Regulamin Programu Partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

§ 1 DEFINICJE

1. Organizator - właściciel serwisu www.cognitiv.pro - MindFlow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, przy ul. Budowlanych 1a (kod pocztowy: 62-081 Baranowo), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854185, posiadającą numer REGON: 386745502 oraz NIP: 7831822487

2. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu, przystąpiła do Programu Partnerskiego Cognitiv.pro i zamierza publikować na swojej stronie internetowej i/lub mediach społecznościowych Link Referencyjny lub Indywidualny Kod Promocyjnego otrzymany od Organizatora w ramach Programu Partnerskiego

3. Użytkownik - osoba korzystająca z Internetu, która dokona zakupu wybranych produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie internetowej www.Cognitiv.pro

a) po przekierowaniu z Linku Referencyjnego udostępnionego przez Partnera lub

b) z użyciem Indywidualnego Kodu Promocyjnego udostępnionego przez Partnera

4. Strony – Partner i Organizator

5. Serwis Cognitiv.pro - serwis dostępny pod adresem www.Cognitiv.pro umożliwiający Użytkownikom przystąpienie do Programu Partnerskiego oraz otrzymanie dostępu do Linku Referencyjnego oraz Indywidualnego Kodu Promocyjnego Organizatora

6. Program partnerski – program współpracy, w ramach którego Partner zobowiązuje się do udostępnienia na swoich stronach internetowych i mediach społecznościowych Linku Referencyjnego lub Indywidualnego Kodu Promocyjnego otrzymanego od Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Konto - przeznaczona do wyłącznego korzystania przez Partnera część wirtualnej przestrzeni Serwisu Cognitiv.pro

8. Link Referencyjny - programy i/lub narzędzia udostępnione Partnerowi przez Organizatora umożliwiające Partnerowi realizowanie jego praw i obowiązków wynikających z Programu Partnerskiego

9. Indywidualny Kod Promocyjny – kod rabatowy przypisany do Partnera, którego użycie podczas dokonywania przez Użytkownika zakupu produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie www.Cognitiv.pro spowoduje uzyskanie Użytkownika określonego rabatu od ceny na zakupione towary.

10. Wynagrodzenie – kwota należna Partnerowi w ramach Programu Partnerskiego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

11. Regulamin - niniejszy Regulamin§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, a w szczególności zasady korzystania z Serwisu Cognitiv.pro, prawa i obowiązki stron Organizatora i Partnera oraz zasady wynagradzania Partnera w związku z przystąpieniem przez niego do Programu Partnerskiego.

2. W przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej z Programu Partnerskiego może korzystać tylko i wyłącznie Partner, który ukończył 18 rok życia.

3. Warunkiem koniecznym dla skutecznego przystąpienia do Programu Partnerskiego jest założenie Konta oraz wyrażenie zgody przez Partnera na postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez dokonanie jego akceptacji.

4. Wszelkie prawa majątkowe, autorskie czy prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa do wykorzystywanych w ramach Programu Partnerskiego nazwy i domeny internetowej należą do Organizatora, a korzystanie z nich może występować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Partner celem korzystania z Serwisu Cognitiv.pro musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne takie jak:

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny np. Android, IOS, Linux lub Windows z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej oraz

b) posiadać aktywne konto poczty e-mail


§ 3 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO

1. Przystąpienie do Programu partnerskiego wymaga wysłania zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy widoczny na stronie Cognitiv.pro oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora.

2. Do zawarcia umowy między Organizatorem a Partnerem dochodzi w chwili rejestracji w Programie Partnerskim za pośrednictwem linku aktywacyjnego udostępnionego przez Organizatora oraz zaakceptowania przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Umowa między stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Partnerem może być wyłącznie osoba, która posiada Konto w serwisie www.Cognitiv.pro. Proces rejestracji użytkownika dokładnie został opisany w regulaminie serwisu www.Cognitiv.pro, który dostępny jest tutaj.

5. Partner będący przedsiębiorcą celem dokonania rejestracji i utworzenia Konta zobowiązany jest podać następujące dane w formularzu rejestracyjnym:


a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

c) numer telefonu

d) nazwę firmy

e) siedzibę firmy

f) NIP

g) REGON

h) KRS (w przypadku spółek prawa handlowego)

6. W przypadku rejestracji przez Partnera będącego przedsiębiorcą Organizator dokona weryfikacji danych podanych przez Partnera zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.

7. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5.

8. Partner oświadcza, że podane przez niego przy procesie rejestracji dane są prawdziwe i aktualne.

9. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 lub w ust. 5 Partner zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ich aktualizacji w Serwisie Cognitiv.pro

10. Przy rejestracji Konta Partner tworzy hasło dostępu. Partner zobowiązany jest do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępowych do swojego Konta.

11. Możliwość rejestracji w Programie Partnerskim następuje dopiero po weryfikacji Partnera przez Organizatora, tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili wypełnienia i przesłania przez Partnera zgłoszenia. W celu weryfikacji Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Partnerem telefonicznie bądź drogą mailową.

12. Po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Organizatora Partnerowi udostępniony zostanie link aktywacyjny do Konta. Aktywacja ww. linku kończy proces rejestracji w Serwisie Cognitiv.pro. Brak otrzymania linku aktywacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 11 jest równoznaczny z brakiem zgody na rozpoczęcie współpracy w ramach Programu Partnerskiego.

13. Partner może mieć tylko jedno Konto w Serwisie Cognitiv.pro.

§ 4 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Partner uprawniony jest do usunięcia Konta w Serwisie Cognitiv.pro w każdej chwili.

2. Z chwilą usunięcia Konta Partner traci prawo do wynagrodzenia z tytułu Usług świadczonych w ramach Programu partnerskiego, które nastąpią po dniu usunięcia Konta.

3. Usunięcie Konta w Serwisie Cognitiv.pro równoznaczne jest natychmiastowemu rozwiązaniu zawartej między stronami umowy, w związku z czym Partner traci wówczas prawo do dalszego realizowania swych praw i obowiązków w ramach Programu Partnerskiego. Naruszenie powyższej zasady skutkować będzie odpowiedzialnością Partnera.

4. Organizator uprawniony jest do usunięcia Konta Partnera w przypadku gdy:

a) Partner naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu

b) działanie Partnera jest niezgodne z prawem

c) Organizator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Partnera danych w chwili rejestracji

d) strona internetowa Partnera oraz cała jego komunikacja marketingowa, w szczególności media społecznościowe wykorzystywane są do rozpowszechniania szkodliwych elementów sieci, w szczególności wirusów, bądź innych bezprawnych treści.

§ 5 PRZEDMIOT UMOWY

1. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Cognitiv.pro Partner otrzyma specjalny Link Referencyjny lub Indywidualny Kod Promocyjny służące do reklamowania strony internetowej oraz produktów Organizatora, które to Partner będzie mógł umieszczać na swojej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

2. Przed pierwszym wykorzystaniem linku Partner zobowiązany jest uzyskać zalecenia Organizatora, co do sposobu publikacji Linku Referencyjnego i Indywidualnego Kodu Promocyjnego na stronach internetowych i mediach społecznościowych Partnera.

3. Zasady wykorzystywania Linku Referencyjnego oraz Indywidualnego Kodu Promocyjnego mogą w każdej chwili zostać zmienione, a nawet wstrzymane przez Organizatora, co niniejszym Partner akceptuje i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu dochodził żadnego odszkodowania od Organizatora. Partner zostanie poinformowany przez Organizatora o planowanych modyfikacjach czy wstrzymaniu publikacji odrębną wiadomością.

§ 6 WYNAGRODZENIE

1. Partner otrzyma Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy w ramach Programu Partnerskiego, tj. publikacji Linku Referencyjnego lub Indywidualnego Kodu Promocyjnego na swojej stronie internetowej i mediach społecznościowych.

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi, gdy spełniony zostanie jeden z dwóch poniższych warunków:

a) Użytkownik dokona skutecznego zakupu w serwisie Organizatora tj. na stronie internetowej Cognitiv.pro po przekierowaniu z Linku Referencyjnego udostępnionego przez Partnera na jego stronie internetowej lub mediach społecznościowych w ramach Programu Partnerskiego

b) Użytkownik dokona skutecznego zakupu w serwisie Organizatora tj. na stronie internetowej Cognitiv.pro z użyciem Indywidualnego Kodu Promocyjnego udostępnionego przez Partnera na jego stronie internetowej lub mediach społecznościowych w ramach Programu Partnerskiego

3. Zakup, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dla swej skuteczności musi zostać przez Użytkownika prawidłowo opłacony. W przypadku zwrotu zakupionych towarów przez Użytkownika, a także w przypadku nieopłacenia zakupu, Prowizja nie zostanie naliczona.

4. Brak spełnienia warunków określonych w ust. 2 oraz w ust. 3 niniejszego paragrafu uniemożliwia Partnerowi wypłacenie wynagrodzenia, co niniejszym Partner akceptuje.

5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 3 niniejszego paragrafu Partner uprawniony jest do uzyskania wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy w ramach Programu Partnerskiego.

6/ Wysokość Wynagrodzenia Partnera z tytułu umowy zawartej przez niego z Organizatorem w ramach Programu Partnerskiego to suma prowizji uzyskanych przez Partnera w danym miesiącu.

7. Prowizja Partnera stanowi 30% wartości zakupu skutecznie dokonanego przez Użytkownika na stronie Organizatora na skutek Linku Referencyjnego lub przy użyciu Indywidualnego Kodu Promocyjnego udostępnionych przez Partnera na jego stronie internetowej lub mediach społecznościowych.

8. Wartość zakupu dokonanego przez Użytkownika, o której mowa w ustępie poprzedzającym, oznacza wartość zakupionych przez Użytkownika produktów zgodnie z cennikiem organizatora, pomniejszoną o zastosowany rabat wynikający z użycia przez Użytkownika Indywidualnego Kodu Promocyjnego.

9. Organizator i Partner ustalają, że Wynagrodzenie co do zasady będzie wypłacane Partnerowi w walucie, w jakiej opłacone zostały zakupione przez Użytkownika produkty, chyba że Strony ustalą inaczej.

10. Jeśli Strony tak uzgodnią, wynagrodzenie może być wypłacane Partnerowi także w walucie wirtualnej tj. kryptowalucie BTC na zewnętrzny portfel Partnera.”

11. Prowizje należne Partnerowi od skutecznie dokonanych przez Użytkowników zakupów w Serwisie Cognitiv.pro rozliczane będą co najmniej raz dziennie, a szczegółowe dane w tym zakresie dostępne będą dla Partnera w stosownej zakładce na Koncie.

12. Wynagrodzenie z tytułu zawartej między stronami umowy w ramach Programu Partnerskiego po spełnieniu koniecznych warunków wypłacane będzie Partnerowi raz w miesiącu na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT.

13. Prowizja nie zostanie wypłacona Partnerowi w przypadku, gdy zakup Użytkownika nie został dokonany po przekierowaniu z Linku Referencyjnego lub przy użyciu Indywidualnego Kodu Promocyjnego udostępnionych przez Partnera na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych.

14. Partner oświadcza, że posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego w ramach zawartej między stronami umowy.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Organizator uprawniony jest do ciągłego monitorowania strony internetowej oraz mediów społecznościowych Partnera wykorzystywanych do publikacji Linku Referencyjnego oraz Indywidualnego Kodu Promocyjnego, a także do kontroli działań Użytkowników generowanych poprzez Link Referencyjny, w szczególności pod względem zgodności z Regulaminem czy sposobem prezentacji Linku Referencyjnego.

2. Analiza działań, o których mowa w ust. 1 stanowić będzie również podstawę do wypłaty wynagrodzenia Partnera zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.

3. Partner w ramach zawartej między stronami umowy dotyczącej Programu Partnerskiego zobowiązuje się, że jego strona internetowa oraz media społecznościowe, na których będą publikowane Link Referencyjny oraz Indywidualny Kod Promocyjny nie będą zawierały w szczególności treści bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego oraz treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.

4. Partner zobowiązuje się nie zamieszczać na swojej stronie internetowej ani w mediach społecznościowych, na których będzie publikowany Link Referencyjny oraz Indywidualny Kod Promocyjny obrazów lub treści, które w jakikolwiek sposób są obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

5. Partner zobowiązuje się nie generować sztucznego ruchu czy przesyłać niezamówionej informacji handlowej.

6. Partner zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, które mają się bezpośrednio przyczynić do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Partnera.

7. Partner zobowiązuje się do nieprowadzenia agresywnych kampanii reklamowych.

8. Partner zobowiązuje się do niemodyfikowania Linku Referencyjnego oraz Indywidualnego Kodu Promocyjnego uzyskanego od Organizatora z tytułu umowy zawartej w ramach Programu Partnerskiego.

9. Przystąpienie Partnera do Programu partnerskiego nie upoważnia Partnera do twierdzenia, że współpracuje on z Organizatorem. Partner tym samym nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu Organizatora.

10. Partner oświadcza, że ma świadomość tego, że Organizator nie udziela porad inwestycyjnych.

11. Partner oświadcza, że jest uprawniony do zarządzania stroną internetową oraz mediami społecznościowymi, na których będzie umieszczać Link Referencyjny lub Indywidualny Kod Promocyjny Organizatora.

12. Partner oświadcza, że strona internetowa oraz media społecznościowe, na których będzie publikowany Link Referencyjny lub Indywidualny Kod Promocyjny Organizatora nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a zwłaszcza praw własności intelektualnej.

13. Organizator udostępni każdorazowo Partnerowi statystyki dotyczące skutecznych zakupów Użytkowników stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia. Partner otrzyma od Organizatora listę osób, które spełniły warunki niniejszego Regulaminu poprzez skorzystanie i przekierowanie z Linku Referencyjnego lub użycie Indywidualnego Kodu promocyjnego zamieszczonych przez Partnera na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Powyższa lista obejmować będzie zanonimizowane adresy mailowe ww. osób. Ponadto, Partner otrzyma informację o wysokości prowizji wynikającej z zakupu danego Użytkownika.

14. Organizator uprawniony jest do żądania odszkodowania od Partnera w przypadku naruszenia dóbr osobistych Organizatora, bądź poniesienia przez Organizatora jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku działania Partnera.

15. Partner zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody jakie Organizator poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z działaniem Partnera niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa.


§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Partner ponosi odpowiedzialność za publikację Linku Referencyjnego oraz Indywidualnego Kodu Promocyjnego.

2. Organizator nie gwarantuje uzyskania przez Partnera wynagrodzenia w konkretnej wysokości w ramach Programu Partnerskiego ani konkretnych skutków publikacji Linku Referencyjnego oraz Indywidualnego Kodu Promocyjnego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Partnera z Serwisu Cognitiv.pro w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera lub osoby trzeciej uniemożliwiające skuteczne przekierowanie na stronę Organizatora lub skuteczne skorzystanie z Indywidualnego Kodu Promocyjnego, w szczególności z powodu problemów technicznych czy wad strony Partnera lub za modyfikacje, zmiany lub wstrzymanie publikacji Linku Referencyjnego oraz Indywidualnego Kodu Promocyjnego.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator lub podmioty, z którymi Organizator zawarł odpowiednie umowy posiadają wyłączne prawa do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie Cognitiv.pro, w szczególności do zdjęć, opisów, znaków i elementów graficznych, oprogramowania oraz innych utworów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu Cognitiv.pro. Wykorzystanie treści, o których mowa w niniejszym paragrafie przez inne podmioty wymaga wyraźnej i uprzedniej zgody udzielonej wyłącznie na piśmie przez upoważniony do tego podmiot.

2. W ramach Programu Partnerskiego Partner uprawniony jest wyłącznie do wykorzystywania Linku Referencyjnego oraz Indywidualnego Kodu Promocyjnego udostępnionych Partnerowi indywidualnie.

§ 10 REKLAMACJE

1. Partner uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczących opisanego w regulaminie funkcjonowania serwisu Cognitiv.pro

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail hello@cognitiv.pro lub w formie listu poleconego na adres MindFlow sp. z o.o., ul. Budowlanych 1a, 62-081 Baranowo.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Partner występuje w serwisie Cognitiv.pro; opis okoliczności, której dotyczy reklamacja; żądanie Partnera, którego oczekuje on na skutek złożenia reklamacji.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

5. Partner zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji

a) drogą elektroniczną w przypadku reklamacji złożonej w formie elektronicznej albo

b) na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji złożonej w formie listu poleconego

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest MindFlow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie, przy ul. Budowlanych 1a (62-081 Baranowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854185, posiadająca numer REGON: 386745502 oraz NIP: 7831822487

2. Partner może skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji pod adresem: hello@cognitiv.pro.

3. Organizator zapewnia Partnerowi prawo do ochrony prywatności. Dane osobowe Partnera przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Serwis cognitiv.pro realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Partnerze i ich zachowaniu poprzez:

a) wprowadzenie danych w formularzach

b) identyfikację oraz weryfikację tożsamości Partnera na zasadach określonych w Regulaminie

c) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

d) gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z serwisu.

5. Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz logów serwerów znajdują się w odrębnym dokumencie.

6. Organizator przetwarza dane osobowe Partnera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją oaz wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z umowy, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego jaki ciąży na administratorze danych osobowych, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

7. W związku z przetwarzaniem danych Organizator przekazuje dane osobowe tylko i wyłącznie podmiotom, z których usług korzysta, i które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z zasadami przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.

8. W ramach świadczonych usług Organizator korzysta z usług podmiotów trzecich. W szczególności w zakresie usług informatycznych związanych z funkcjonowaniem Systemu Cognitiv.pro, dotyczące analiz oraz statystyk Systemu Cognitiv.pro, audytów czy płatności, w zakresie marketingu, rozwoju czy wprowadzaniu udoskonaleń Systemu Cognitiv.pro. Ponadto, Organizator korzysta również z usług firm prawniczych, windykacyjnych czy księgowych.

9. Dane osobowe Partnera nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.

10. Partner dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Systemu Cognitiv.pro. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.

11. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Partner posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Partner posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

13. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Organizator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

14. Dane osobowe Partnera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Organizatora oraz Partnera umowy.

2. Partner może skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących działalności serwisu Cognitiv.pro pod adresem: hello@Cognitiv.pro.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

4. Partner będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w przypadku ewentualnego sporu z Organizatorem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń tj. przykładowo: pomocy miejskiego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizacji konsumenckich, polubownych sądów konsumenckich lub mediacji. Więcej informacji dotyczących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Partner może znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, pod adresem https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
wyszukiwarka właściwych miejscowo dla Partnera instytucji udzielających pomocy konsumenckiej znajduje się pod adresem https://uokik.gov.pl/kontakt.php.

5. Ewentualne spory powstałe między Partnerem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego a Organizatorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miasta Poznania.

6. W celu zamknięcia Konta Partner przesyła oświadczenie o rezygnacji z usług Serwisu Cognitiv.pro za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@Cognitiv.pro.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Systemu Cognitiv.pro zmienionego Regulaminu. Do czynności podejmowanych przez Partnera przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.12.2020 roku.